Jurist Bezwaar en Beroep Omgevingsrecht

Gemeente Bergen op Zoom

32 uur per week

Over het team
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling houdt zich onder meer bezig met het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunning, de uitvoering van het bouwtoezicht en de voorbereiding van bestemmingsplannen. Een deel van het team houdt zich bezig met de onderwerpen duurzaamheid en energietransitie. Momenteel ondersteunen twee juristen het team. Door onder meer de implementatie van de Omgevingswet is er binnen het behoefte ontstaan aan 24-32 uur extra juridische ondersteuning voor de periode van  1 jaar.
  
Over deze functie
Je houdt je bezig met de behandeling van bezwaar- en beroepschriften binnen diverse rechtsgebieden zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht), de Algemene Plaatselijke Verordening, Wet openbaarheid van bestuur en het opstellen, toepassen van en adviseren over lokale regelgeving en beleid. Je stelt procesdossiers samen en vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de raad in procedures bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State en stelt verweerschriften in (hoger) beroepszaken op. Daarnaast bestaat jouw rol uit het inhoudelijk en procedureel adviseren van collega’s en het college van burgemeester en wethouders over vraagstukken met betrekking tot het omgevingsrecht.

Wij zijn op zoek naar een collega die zelfstandig kan werken, maar collegiale samenwerking hoog in het vaandel heeft staan. Je legt en onderhoudt gemakkelijk contacten op verschillende niveaus binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Je bent betrokken, hebt een goed politiek en bestuurlijk inlevingsvermogen en bent in staat verbinding tussen de verschillende betrokken disciplines te leggen. In bezwaar- en beroepsprocedures sta je zowel schriftelijk als verbaal stevig in je schoenen.
  
Dit vragen we van je:

 • Je hebt een voltooide opleiding rechten op minimaal HBO-niveau,
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt gedegen kennis van onder andere de Algemene wet bestuursrecht, Wabo en de Wet ruimtelijke ordening.
 • Je beschikt over aantoonbare ervaring met de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en je hecht veel waarde aan rechtsbescherming;
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen, je kunt je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken en je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
 • Je hebt een praktische, resultaatgerichte instelling en bent flexibel. De gemeente Bergen op Zoom hecht er veel belang aan dat je het conflict achter het juridische geschil ontdekt en dat je oplossingsgericht bent.
 • Je bent in staat secuur en onder druk te werken;
 • Om klaar te zijn voor de toekomst beschikt onze ideale kandidaat daarom, naast een goede inhoudelijke juridische bagage, over bijzondere interesse in zaken als gegevensbescherming, voortdurende verbetering van processen en juridische kwaliteitszorg.

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Senior jurist Wabo

Gemeente Zoetermeer

36 uur per week

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie "de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De reorganisatie van de afdeling VVH is vrijwel afgerond. De nieuwe afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juisten en Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Juristen en Beleid.

Opdracht
Je bent inzetbaar op zowel het domein vergunningverlening als het domein handhaving op het rechtsgebied omgevingsrecht (Wabo, Wro, Chw etc.); alsmede incidenteel op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (APV, Dhw etc.)

Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 • De juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het rechtsgebied Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet), waarbij het zwaartepunt op het Omgevingsrecht ligt;
 • Het informeren van zowel management als bestuur over (politiek sensitieve) dossiers;
 • Het opstellen van bestuurlijke stukken waaronder informerende notities en bestuursvoorstellen met betrekking tot (zeer) complexe juridische en bestuurlijk gevoelige aangelegenheden;
 • Het opstellen van ontwerpbeschikkingen bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo;
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken toetsen aan wet- en regelgeving;
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • In (zeer) complexe en bestuurlijk gevoelige zaken vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor bezwaar- en beroepschriften (op woensdagavond), de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gevraagd:
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau;

2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist wabo.

3. Een afgeronde wo opleiding rechten (30 punten);

4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Wabo, de Wro, de Awb en de APV (20 punten);

5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior jurist in de afgelopen 7 jaar (20 punten);

6. Aantoonbare werkervaring met Squit XO (10 punten);

7. Aantoonbare werkervaring met Key2zaken (10 punten);

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Juridisch adviseur handhaving

Gemeente Enschede

32 uur per week

Meer informatie op te vragen via renoe@residentieprofs.nl

Jurist APV en bijzondere wetten

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

36 uur per week

Meer informatie op te vragen via renoe@residentieprofs.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Gemeente Amersfoort

28 uur per week

Gezocht een Functionaris Gegevensbescherming met overheidservaring voor ziektevervanging. Als Functionaris Gegevensbescherming ben je de interne en onafhankelijke toezichthouder met betrekking tot de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid van de gemeente Amersfoort. Je levert een bijdrage aan het ontwerpen, bewaken en evalueren van procedures, planningen en instrumenten met betrekking tot gegevensbescherming. Je draagt zorg voor de toepassing van de wet- en regelgeving. Je verstrekt advies met betrekking tot DPIA’s en ziet toe op de uitvoering daarvan. Ook fungeer je als contactpersoon voor zaken betreffende het privacy beleid zowel intern als extern, onder andere richting de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kandidaatomschrijving

- Je hebt een academisch werk en denkniveau, zoals universitaire opleiding bij voorkeur opgeleid in de richting van bestuurskunde, bedrijfskunde of rechten.
- Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in de functie van Functionaris Gegevensbescherming (niet als rol erbij gedaan) bij voorkeur met overheidservaring bij een gemeente.
- Je bent opgeleid in en hebt ruimte kennis van relevante wet- en regelgeving waaronder Wbp en AVG bij voorkeur aangevuld met een gecertificeerde vakopleiding op het gebied van gegevensbescherming.

- Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en je bent integer en accuraat en in staat om, in goed overleg met jouw collega’s van privacy en de betrokken manager, snel en zelfstandig te werken. Verder ben je analytisch, kritisch, vasthoudend en organisatiesensitief.

- Je benadert een probleem op een creatieve wijze en je bent in staat om je diepgaande kennis op je vakgebied vanuit wet- en regelgeving te vertalen naar toepasbare en bruikbare oplossingen in de dagelijkse praktijk en houdt je stakeholders op de hoogte van ontwikkelingen en ondersteunt, faciliteert op een praktijkgerichte wijze.

- Je hebt een zelfstandige en daadkrachtige persoonlijkheid, die rolvast is en koers kan zetten, overzicht heeft en initiatief neemt. Je bent overtuigend en hebt oog voor zowel mens als resultaat. Je bent integer en hebt een brede interesse en oog voor cultuur, houding en gedrag.  

- Tot slot beschik jij over de vaardigheden die nodig zijn om cultuurverandering, awareness én draagvlak rondom gegevensbescherming in onze organisatie hoog op de agenda te krijgen én houden. En ben jij een boegbeeld en aanspreekpunt voor onze collega's.

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Juridisch adviseur horeca en evenementenzaken

Gemeente Hilversum

24 uur per week

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht

 • Adviseren van het college van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot diverse (complexe) horecadossiers en de drank- en horecawetgeving;
 • Sleutelpositie tussen de gemeente, de horecaondernemers en regionale samenwerkingspartners en vertaalt wensen en ideeën naar concrete acties;
 • Adviseren over (nieuw) beleid;
 • Adviseren over bibob zaken;
 • Uitvoering geven aan het preventie- en handhavingsplan van de gemeente;
 • Interne vraagbaak met betrekking tot alle aspecten van horeca- en evenementenzaken;
 • Advisering bij evenementen;
 • (Zienswijze)gesprekken voeren met de interne en externe partijen en belanghebbenden;
 • Vertegenwoordiging van het college van Burgemeester en wethouders in bezwaar- en beroepszaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 6 jaar;
3. Aantoonbare kennis van horeca en evenementen wetgeving;

Gunningscriteria (weging)
4. Afgeronde juridische opleiding op wo niveau;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met een juridische en/of adviseursrol binnen horeca- en evenementenzaken in een gemeente ;
6. Aantoonbare werkervaring met Bibob ;
7. Uiterlijk beschikbaar per 20 oktober 2019 ;

Competenties

 • Samenwerken.
 • Overtuigingskracht.
 • Communicatief vaardig.
 • Klant- en service gericht.
 • Plannen en organiseren.

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Juridisch beleidsadviseur

Gemeente Haarlemmermeer

36 uur per week

De cluster Veiligheid is op zoek naar een juridisch beleidsadviseur. Als beleidsadviseur adviseer je de verschillende vakteams, het management en het bestuur over juridische aspecten op het gebied van evenementenbeleid, de legesverordening en de APV. Je wordt geacht niet allen knelpunten te signaleren maar ook oplossingen aan te dragen. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het eigen werkveld. Je werkt nauw samen met de vergunningverleners.

Kandidaatomschrijving

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands Recht bij voorkeur met de afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht;
 • Je hebt minstens 3-5 jaar aantoonbare relevante werkervaring;
 • je hebt ervaring met het schrijven van memo's en het adviseren van collega's en bestuur;
 • je beschikt over politieke-bestuurlijke antennes en een analytisch vermogen;
 • je hebt een actieve en asssertieve persoonlijkheid;
 • je hebt een flexibele, klant- en resultaatgerichte houding;
 • je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je hebt een positieve werkinstelling;
 • je staat open voor feedback en durft ook feedback te geven;
 • je bent stressbestendig en toont je integer;
 • je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • tenslotte lever je een positieve bijdrage aan de open en goede sfeer binnen het cluster.

Eisen

Aantoonbare relevante werkervaring

Je hebt minstens 3-5 jaar ervaring als beleidsadviseur

Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding Nederlands recht

bij voorkeur met de afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht

aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie

minimaal 3 jaar werkervaring bij een middelgrote of grote gemeentelijke organisatie.

Werkervaring op gemeentelijk niveau

Op CV aantoonbaar minimaal 3-5 jaar werkervaring binnen middelgrote of grote gemeentelijke organisatie.

 • 3 jaar (4 %)
 • 4-5 jaar (10 %)

Ervaring met het gevraagde werkveld

Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het werkveld van evenementebeleid, legesverordening en de APV het vertegenwoordigen van een gemeente in rechte;

 • 3 jaar (4 %)
 • 4-5 jaar (10 %)

Gevraagd

 • Je hebt ervaring met het schrijven van memo’s en het adviseren van collega’s en bestuur;
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke antennes en een analytisch vermogen; •
 • Je hebt een actieve en assertieve persoonlijkheid; •
 • Je hebt een flexibele, klant- en resultaatgerichte houding (‘werken vanuit de bedoeling’); •
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je hebt een positieve werkinstelling; •
 • Je staat open voor feedback en durft ook feedback te geven; •
 • Je bent stressbestendig en toont je integer; •
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

Ter vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof hebben we op korte termijn ondersteuning nodig.

Meer informatie op te vragen via renoe@residentieprofs.nl

Jurist

Gemeente Haarlemmermeer

36 uur per week

De cluster Veiligheid (team Vergunningen, Handhaving & Toezicht, Bouw&Milieu-handhaving en Openbare Orde en Veiligheid) is op zoek naar een jurist.

In deze rol adviseer je de verschillende vak-teams, het management en het bestuur over juridische aspecten van vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van drank- en horecawetgeving, bouw, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en APV.

Je wordt geacht niet alleen knelpunten te signaleren, maar ook oplossingen aan te dragen. Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op je vakgebied en helpt mee deze toe te passen in het eigen werkveld. Daarbij behandel en adviseer je over zienswijzen en bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures en vertegenwoordig je de bestuursorganen van de gemeente in rechte. Je werkt nauw samen met de vergunningverleners en inspecteurs/toezichthouders en externe partners.

Kandidaatomschrijving

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands recht bij voorkeur met de afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht;
 • Je hebt minstens 5 jaar aantoonbare ervaring met complexe dossiers op het gebied van drank- en horeca, bouw, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en APV en het behandelen van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures;
 • Je hebt ruime ervaring met het schrijven van ’juridische en bestuurlijke adviezen en het adviseren van collega’s en bestuur;
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke antennes en een analytisch vermogen;
 • Je hebt een actieve en assertieve persoonlijkheid;
 • Je hebt een flexibele, klant- en resultaatgerichte houding (‘werken vanuit de bedoeling’);
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je hebt een positieve werkinstelling;
 • Je staat open voor feedback en durft ook feedback te geven;
 • Je bent stressbestendig en toont je integer;
 • Kandidaten met aantoonbare affiniteit met de gemeente Haarlemmermeer hebben een pré;
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Tenslotte lever je een positieve bijdrage aan de open en goede sfeer van het cluster.

Ervaringsjaren

Op CV aantoonbaar 3-5 jaar werkervaring met het werkveld van Drank- en Horeca, bouw, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid en APV en het behandelen van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures

Werkervaring

Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen middelgrote of grote overheidsorganisatie, bij voorkeur een gemeente

Opleiding

Je beschikt over een afgeronde opleiding Nederlands recht, bij voorkeur met de afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht.

Gevraagd
* Je hebt ervaring met het schrijven van ’juridische en bestuurlijke adviezen en het adviseren van collega’s en bestuur;
• Je beschikt over politiek-bestuurlijke antennes en een analytisch vermogen;
• Je hebt een actieve en assertieve persoonlijkheid;
• Je hebt een flexibele, klant- en resultaatgerichte houding (‘werken vanuit de bedoeling’);
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je hebt een positieve werkinstelling;
• Je staat open voor feedback en durft ook feedback te geven;
• Je bent stressbestendig en toont je integer;
• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

wegens ziekte en zwangerschapsverlof

Meer informatie op te vragen via renoe@residentieprofs.nl

Junior juridisch adviseur (wob)

Provincie Friesland

32 tot 36 uur per week

In deze uitdagende afwisselende functie kom je te werken binnen het team Juristen van de afdeling Specialistisch Advies. Dit hechte team bestaat uit circa twaalf gedreven specialisten. Als juridisch adviseur wordt je vooral op het gebied van handhaving ingezet. Je gaat specifiek eerst aan de slag met de uitvoering van een WOB procedure. Daarnaast kun je ook op andere werkzaamheden met betrekking tot handhaving worden ingezet.

Je gaat specifiek eerst aan de slag met de uitvoering van een WOB procedure. Daarnaast kun je ook op andere werkzaamheden met betrekking tot handhaving worden ingezet.

Gevraagd:

Je hebt een HBO/WO-diploma rechten met affiniteit voor en aantoonbare kennis van het omgevingsrecht Je bent praktisch en resultaatgericht. Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken. Je weet om te gaan met tijdsdruk. Je bent omgevingsbewust en nieuwsgierig naar wat in de provincie Fryslân speelt. Je wilt jezelf verder ontwikkelen en je verdiepen in het omgevingsrecht.

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Juridisch adviseur voor handhaving- Bouwen

Omgevingsdienst West-Holland

36 uur per week

De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.

Afdelingsinformatie
Het programma bouwen voert bouwtaken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Voor de omgevingsvergunningen geldt dat alle WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) gerelateerde vergunningen hier onder vallen. Het betreft hier de vergunningen voor bouwen, in- en uitritten, kappen bomen, sloop en monumenten. Daarnaast worden ook de huisnummerbesluiten genomen, verzorgen we het vooroverleg en organiseren we het welstandsecretariaat. Alle juridische bezwaar en beroepsprocedures, voortvloeiend uit het vergunningen- en handhavingsproces, maken onderdeel uit van deze taken.

Bouwtoezicht voert inspecties en controles uit op de verleende vergunningen. Verder voert zij toezichttaken uit in het kader van bestaande bouw, klachten/meldingen, handhavingsverzoeken, inrichtingseisen drank- en horeca en bouwkundige controles bij evenementen.

Handhaving richt zich op het ongedaan maken en houden van overtredingen en illegale situaties in relatie tot de bebouwde omgeving en strijdig gebruik ten aanzien van bestemmingsplannen. Op grond van klachten/meldingen, ambtshalve constatering en handhavingsverzoeken zal indien mogelijk handhavend worden opgetreden. Ook eventuele bezwaar- en beroepsprocedure maken hier onderdeel van uit.

Functie Juridisch adviseur
Als juridisch adviseur fungeer je als sleutelfiguur in de communicatie met de overtreder, bezwaarmakers en/of verzoekers om handhaving. Je probeert via minnelijk overleg tot een oplossing te komen. Je behandelt handhavingszaken (brandveiligheid, asbest, monumenten, natuurgebieden, bedrijventerreinen, recreatieparken etc.). Daarnaast adviseer je zowel intern als extern op diverse vlakken. Denk hierbij onder andere aan gemeentelijke Huisvestingsverordening, met als doel overlast door kamerbewoning zoveel mogelijk te beperken. Waar nodig pas je bestuursdwang toe, bijvoorbeeld voor het verwijderen van een asbest dak van een sportaccommodatie.

Functie-eisen

 • Een afgeronde relevante opleiding op HBO/WO niveau.
 • Minimaal drie jaar aaneengesloten werkervaring op het gebied van handhaving m.b.t. bouwen en ruimtelijke ordening. Te denken valt aan handhavingszaken op het gebied van monumenten, brandveiligheid, bedrijventerreinen, recreatieterreinen, ect)
 • Ervaring moet van de laatste 3 jaar zijn
 • Ervaring met het doorlopen van het gehele handhavingstraject, vanaf het opstellen van waarschuwingsbrieven tot en met het voeren van hoger beroepsprocedures
 • Communicatief: als sleutelfiguur kunnen fungeren en communiceren met de overtreder, bezwaarmaker, verzoekers om handhaving.

Meer informatie? renoe@residentieprofs.nl

Jurist Bezwaar en Beroep

NVWA (Utrecht)

Meer informatie op te vragen via: renoe@residentieprofs.nlWob jurist

Opdrachtgever in Den Haag

32 uur

Gevraagd: minimaal 3 jaar werkervaring.

Meer informatie volgt.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Neem contact met mij op via: renoe@residentieprofs.nl

Jurist Wabo

Gemeente Noordoostpolder (Emmeloord)

24 uur per week

Werkzaamheden

 • Behandelen van (complexe) aanvragen omtrent afwijkingen van het bestemmingsplan en andere voorkomende (juridische) werkzaamheden, waaronder het vertalen van uitspraken naar eventuele kwaliteitsverbetering op inhoud of proces;
 • Adviseren over juridische aspecten van Vergunningverlening;
 • Bewaken van de juridische kwaliteit van producten;
 • Zorgdragen voor een procesmatig en inhoudelijk juiste vergunning binnen de afgesproken termijnen in samenwerking met de collega’s die de andere activiteiten van de omgevingsvergunning behandelen;
 • Procedureel afhandelen van bezwaarschriften en beroepschriften. Het bijwonen van mediationgesprekken, zittingen van de commissie voor de bezwaarschriften, rechtbank, RvS waarin de gemeente partij is.

Functie-eisen

 • HBO of WO (juridisch, bestuurskunde of omgevingsrecht);
 • Minimaal 2 jaar recente werkervaring in een soortgelijke functie bij een gemeente;
 • Minimaal 1 jaar ervaring heeft (met het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken en/of het adviseren bij juridische vraagstukken);
 • Goede kennis van de Algemene Wet Bestuursrecht en het omgevingsrecht
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Ervaring met Squit XO is een pré.

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Senior jurist milieu

Omgevingsdienst Haaglanden

40 uur per week

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal.

Voor de afdeling Toezicht & Handhaving Milieu zijn wij op zoek naar een

Jurist Handhaving Milieu

Je bent thuis in het bestuursrecht en hebt een warm hart voor milieu en omgeving. Je werkt enthousiast en diplomatiek en houdt regie bij het oplossen van vraagstukken. Werk mee aan het beschermen van de leefomgeving en reageer.

Wat ga je doen

·    Je beoordeelt en behandelt handhavingsverzoeken en bezwaar- en beroepszaken op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

·    Je adviseert op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau en stemt af met betrokken partijen en andere bestuursorganen.

·    Je bent oplossingsgericht, signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen.

·    Je neemt deel aan projecten waarin je met een proactieve houding nauw samenwerkt met in- en externe partijen.

·    Vanuit je functie en expertise ben je sparringpartner en gesprekspartner voor de andere juristen, toezichthouders en het management.

·    Je volgt en implementeert beleidsontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving.

·    Je werkt met ons zaaksysteem waarin je het proces, de kwaliteit en de doorlooptijd van jouw procedures bewaakt.

·    Je vertegenwoordigt het bevoegd gezag in rechte.

Wat vragen wij van jou

·    Afgeronde WO-opleiding, afstudeerrichting staats- en bestuursrecht en bij voorkeur kennis van het Activiteitenbesluit.

·    Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in het bestuursrecht, bij voorkeur in het milieurecht of omgevingsrecht als handhavingsjurist.

·    Je analyseert scherp, bent verbindend en kunt goed plannen en organiseren.

·    Je bent oplossings- en resultaatgericht en hebt een goede politieke antenne.

·    Tevens weet je goed te handelen in een politiek-bestuurlijke omgeving.

·    Je bent handig met digitale systemen.

·    Je bent communicatief zeer sterk (zowel schriftelijk als mondeling) en een echte teamspeler.

·    Je hebt bij voorkeur ervaring met Squit XO

·    Je hebt bij voorkeur ervaring met zaakgericht werken.

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Zorginstituut Nederland (Diemen)

8 uur per maand

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg. Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit aandeel levert het Zorginstituut onder meer door te adviseren over de samenstelling van het pakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.

Beschrijving team

De Functionaris Gegevensbescherming maakt nu nog deel uit van het team Compliance en Juridische Zaken. Met ingang van 1 januari 2019 is de verwachting dat deze functie wordt ondergebracht in de CIO-office van de Afdeling Informatiemanagement. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheren, ontwikkelen en moderniseren van de informatievoorziening in de zorg en het bieden en robuuste basisinrichting van de interne informatiehuishouding.

Als Functionaris Gegevensbescherming heb je een gespecialiseerde en daardoor relatief zelfstandige rol. Bij de uitvoering van je taken werk je nauw samen met de privacy officer en overige specialisten, zoals de privacy jurist, de CISO en architecten.

Omschrijving van opdracht

Een van de verplichtingen die voortvloeit uit de AVG is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG heeft een onafhankelijke toezichthoudende rol. Hij adviseert en ondersteunt de privacy officer en andere privacy professionals bij de uitvoering van hun werk. Het Zorginstituut is op zoek naar een ervaren en deskundige professional die deze rol wil invullen.

Beschrijving werkzaamheden

 • Informeren en adviseren van alle betrokken partijen over hoe de AVG (en andere privacywetgeving) moet worden nageleefd;
 • Toezien (controleren, meekijken en rapporteren) op de naleving van de AVG, andere wetgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens en het intern beleid.
 • Bewustmaken en opleiden van betrokken personeel en hen bewust maken van de risico’s en randvoorwaarden bij de omgang met persoonsgegevens;
 • Adviseren over de vraag of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA) moet worden uitgevoerd, welke methode moet worden gevolgd, en de waarborgen die zijn genomen en of de conclusies en adviezen juist zijn;
 • Aanspreekpunt voor de toezichthouder en de leiding nemen in de samenwerking met de toezichthouder;
 • Het wege van de verwerkingen van de beginselen van de AVG en de verwerkingen toetsen aan de eisen van de AVG. Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl

Senior VTH

Gemeente Delft

36 uur per week

Als Senior VTH, accent werkvoorbereiding, ben je een adviseur, een projectleider, een projectmedewerker, een uitvoerder, een coach... Eigenlijk heb jij als Senior VTH een heleboel functies. Je bent namelijk een inhoudelijke sparringpartner van het team, je bent een eerste aanspreekpunt bij (complexe) vraagstukken en crises en je bent een voortrekker bij diverse werkzaamheden. Onder jouw verantwoordelijkheden vallen onder andere de inhoudelijke vertaling van diverse beleidsterreinen (waaronder havendienst, handhaving Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en de inhoudelijke vertaling van tactisch naar operationeel niveau op een praktische wijze. Van ‘wat’ naar ‘hoe’, om het simpel uit te drukken en dat onder een strakke planning. Samen met andere senioren en ambtelijke opdrachtgevers stem je af welke doelstellingen prioriteit hebben en hoe ze gerealiseerd en verantwoord moeten worden. Daarnaast til je het team Werkvoorbereiding naar een hoger niveau en adviseer je over en werk je ontwikkelingen uit op het gebied van proces en kwaliteit, data-analyse, Informatie Gestuurd Werken en de ondersteuning VTH breed. Hierin zet jij je vaardigheden omtrent project matig werken en LEAN ten volste in. Er zullen namelijk enkele projecten op je wachten.

Gevraagd:

o Minimaal afgeronde HBO opleiding;
o Aantoonbare WO werk- en denkniveau;
o Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring op het operationeel aansturen en coachen van medewerkers;

o Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring in projectmanagement; o Aantoonbare kennis van en werkervaring met LEAN;
o Aantoonbare beheersing Microsoft Office-pakket.

Meer informatie? Renoe@residentieprofs.nl

Jurist Omgevingsrecht

Omgevingsdienst West-Holland

36 uur per week

De Omgevingsdienst West-Holland werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doen we door vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. We nemen milieubeschikkingen namens gemeenten, zien toe op naleving van milieuwetgeving, geven milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.

Afdeling:
Het programma bouwen voert bouwtaken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Voor de omgevingsvergunningen geldt dat alle WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) gerelateerde vergunningen hier onder vallen. Het betreft hier de vergunningen voor bouwen, in- en uitritten, kappen bomen, sloop en monumenten. Daarnaast worden ook de huisnummerbesluiten genomen, verzorgen we het vooroverleg en organiseren we het welstandsecretariaat. Alle juridische bezwaar en beroepsprocedures, voortvloeiend uit het vergunningen- en handhavingsproces, maken onderdeel uit van deze taken.

Bouwtoezicht voert inspecties en controles uit op de verleende vergunningen. Verder voert zij toezichttaken uit in het kader van bestaande bouw, klachten/meldingen, handhavingsverzoeken, inrichtingseisen drank- en horeca en bouwkundige controles bij evenementen.

Handhaving richt zich op het ongedaan maken en houden van overtredingen en illegale situaties in relatie tot de bebouwde omgeving en strijdig gebruik ten aanzien van bestemmingsplannen. Op grond van klachten/meldingen, ambtshalve constatering en handhavingsverzoeken zal indien mogelijk handhavend worden opgetreden. Ook eventuele bezwaar- en beroepsprocedure maken hier onderdeel van uit.

Samenvatting functie:
In teamverband ben je verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van de producten, zoals omgevingsvergunningen bouw. Je taken zijn, in overleg met de vergunningverleners, toetsing van de producten op juridische kwaliteit en juistheid. Met jouw juridische expertise behandel je bezwaarschriften en vertegenwoordig je de Omgevingsdienst bij de Bezwarencommissie maar ook bij gerechtelijke instanties zoals Rechtbank en Raad van State.

Deze functie vereist van jou:

 • Een bestuursrechtelijke achtergrond (kennis en minimaal een aantal jaar ervaring).
 • Bestuurlijke voelsprieten / bestuurlijke sensitiviteit.
 • Goed kunnen schakelen tussen verschillende niveaus.
 • Goede schriftelijke, communicatieve en verbindende vaardigheden.

Weet dat jouw collega’s het als een aanwinst beschouwen om met jou samen te werken. Je zorgt – naast deskundigheid – ook voor een goede werksfeer met humor en relativeringsvermogen.

Meer informatie? renoe@residentieprofs.nl

Fiscaal bezwaarafhandelaar

Gemeente Zaanstad

32 uur per week

Wanneer je werkt bij Zaanstad, doe je werk dat er echt toe doet. Als medewerker lever je al snel een toegevoegde waarde aan de stad, de inwoners en de organisatie. Als gemeente staan we middenin de samenleving én de regio. De samenleving verandert continu en de ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot. De gemeente beweegt van een vraag gestuurde organisatie naar een wendbare
organisatie, die aansluit op nieuwe initiatieven en kansrijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat deze op een soepele manier door de organisatie worden opgepakt. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar we trots op zijn.

Door interne reorganisatie en uitval en vertrek van enkele collega's, is het met de huidige bezetting niet mogelijk om alle werkzaamheden binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Waaronder > 1.200 bezwaardossiers WOZ die voor 31 december 2019 afgehandeld moeten zijn.

Je zult dus met name bezig zijn met het afhandelen van fiscale waardebezwaren (WOZ) en met andere bezwaren lokale heffingen.

Competenties:
Fiscaal juridisch achtergrond en ruime ervaring in het afhandelen van o.a. fiscale waardebezwaren (WOZ) en andere bezwaren op het gebied van lokale heffingen.

Opmerkingen:
Let op: We zoeken iemand die snel inzetbaar is. De gevraagde achtergrond/ervaring gaat echt om het vakgebied WOZ bezwaren en lokale heffingen (gemeentelijke belastingen).

Meer informatie: renoe@residentieprofs.nl