2x jurist WOB

20171909-01

Utrecht (36 uur per week)

Reacties uiterlijk 24 sep as

 Als medewerker advisering van het team Openbaarmaking en privacy(Wob jurist) handel je zelfstandig Wob-verzoeken af en begeleid je het juridische traject van actieve openbaarmaking van NVWA-gegevens. Onder begeleiding en afhandeling wordt mede verstaan de advisering en eventuele behandeling van dwangsommen en schadeclaims. Ondersteuning bij en eventueel afhandeling van bezwaar-en beroepsprocedures op het gebied van openbaarmaking behoort eveneens tot het takenpakket.

Naast de bovenstaande openbaarmakingstaak kan de juridische advisering op het gebied van gegevensuitwisseling met derden ook een belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden uitmaken.


 Je hebt een afgeronde juridische opleiding op (minimaal) WOwerk -en denkniveau. Je beschikt over kennis en ervaring m.b.t. juridisch instrumentarium (Wob-besluiten schrijven, dwangsomafhandeling, bezwaar en beroep, schadeclaims).

 Je hebt enige ervaring met actieve openbaarmaking (bijvoorbeeld openbaarmaking op grond van artikel 8 van de Wob).

 Je hebt ervaring met Wob-afhandeling(documentidentificatie en verzameling, juridische beoordeling o.g.v. uitzonderingscriteria, lakken, opstellen besluit) en bent in staat om administratieve proces te plannen en organiseren

 Je bent resultaatgericht en kunt goed en daadkrachtig manoeuvreren in grote organisaties

 Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke dossiers

Je werkt graag in teamverband en hebt ervaring in het samenwerken met andere werkvelden / kennisgebieden.


Adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie 

Den Haag

24-36 uur per week

Reacties uiterlijk 21 sep as om 9 uur

20171509-04

Voor de afdeling HRM&OO wordt voor een periode van tenminste 3 maanden gezocht naar een Adviseur arbeidsvoorwaarden & rechtspositie vrij.


De afdeling HRM & Organisatieontwikkeling adviseert de Raad op het gebied van strategisch HRM-beleid en organisatieontwikkeling. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor advisering van de Raad met betrekking tot arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele vraagstukken, management development en bestuurlijk- en bedrijfsjuridische vraagstukken. Ook heeft de afdeling een rol in het aanbevelen van personen tot benoeming in een rechterlijke functie.


Je adviseert de Raad over arbeidsvoorwaarden en rechtspositionele aangelegenheden. Het kan adviezen betreffen op (strategisch) beleidsniveau, maar ook in individuele casus waarbij discreet, deskundig en snel advies noodzakelijk is. Je werkt met collega’s samen aan diverse beleidsdossiers vanuit de A&R-invalshoek. Voorts adviseer je de Raad over wetgevingstrajecten betreffende de arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele onderwerpen. Daarnaast bereid je de beslissingen op bezwaar voor in gevallen waar de bevoegdheden liggen bij de Raad (SSR, raio’s, spir-it, LDCR).


Een van de belangrijke dossiers die je beheert voor de Raad is de normalisering van de ambtelijke rechtspositie. Kunnen schakelen tussen privaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht is vereist.

Eisen:

wo diploma

substantiel;e ervaring op ambtenarenrecht en civiel arbeidsrecht

Stafjurist Politie eenheid oost Brabant

20171509-02

Reacties uiterlijk 23 sep 2017

Betreft een opdracht in het kader van zwangerschapsvervanging.

De afdeling juridische zaken van de eenheidsstaf Oost-Brabant bestaat uit 2 juristen die de eenheidsleiding, sectorhoofden en teamchefs adviseren en ondersteunen op juridisch gebied.

De taken worden in nauwe onderlinge samenwerking door de 2 juristen uitgevoerd.

Voor wat betreft de duur van de opdracht; voor nu is in de aanvraag 31-03-2018 als einddatum opgenomen, echter is de initiële opdrachtperiode 5 maanden, vanaf de eerste dag. 

Doelstelling

Het overbruggen van een periode van zwangerschapsverlof en gedurende deze periode zorgen voor continuiteit in de ondersteuning en advisering vanuit de staf op juridische vraagstukken.

De stafjurist is verantwoordelijk voor een goede en tijdige advisering aan de lijn. Vanuit de staf wordt daarbij ingezet op pro-activiteit en integraliteit in de advisering.

De juristen coördineren Wob-verzoeken en zijn verantwoordelijk voor alle bezwaar- en beroepszaken in relatie tot Wet Politie Gegevens, Wet openbaarheid bestuur en Korpschef-taken. Ook zijn de juristen secretaris bij de externe klachtencommissie.


1fte senior jurist WOB

20171909-02

Den Haag

reacties 29 sep as.

De jurist handelt verzoeken af in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) binnen de afdeling Jz. Daaronder valt het vergaren van de documenten waarop het het wob-verzoek ziet, het opstellen en zorgdragen voor ondertekening op het juiste afdoeningsniveau van Wob-beslissingen, het bewerken van documenten in overeenstemming met de Wob en het zorgdragen voor openbaarmaking overeenkomstig het besluit en de afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. De Wob-jurist levert voorts een bijdrage aan de beleidsvorming- en uitvoering rondom openbaarmaking van overheidsinformatie. 

De ideale kandidaat voor deze functie heeft een academische studie Nederlands recht afgerond en is in staat zelfstandig te werken binnen een groter team. U bent goed in staat effectief te blijven en resultaat te boeken in een roerige omgeving en onder hoge tijdsdruk. U beschikt over specialistische kennis met betrekking tot de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur en bent goed in staat tot analyse en oordeelsvorming terzake de belangenafweging die de Wob vergt. U handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen. U bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief bij het vervullen van uw functie. U bent in staat om in samenwerking met collegae en derden het organisatiebelang te stellen boven het individuele belang en het eigen functionele belang. U vindt het geen probleem extern verantwoording af te leggen over uw werk, zowel wat betreft tijdsbesteding als resultaat. U heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de Rijksoverheid en gevoel voor en ervaring met politieke en bestuurlijke processen.

Kwartiermaker functionaris gegevensbescherming

36 uur per week

Reacties uiterlijk 25 sep 2017

20171509-01

Jij bent voor drie gemeenten (Zwartewaterland, Westerveld en Steenwijkerland) de vooruitgeschoven persoon om deze nieuwe functie voor te bereiden. Als Kwartiermaker geef jij dit vorm. Dit doe je door partijen, personen en potentiële partners samen te brengen en te inspireren. Daarnaast zorg jij voor de implementatie. Dat gaat niet alleen om de juridische kaders, maar vooral ook de ontwikkeling van bewustwording binnen de drie organisaties.

Kortom, als Kwartiermaker Functionaris Gegevensbescherming ben jij de persoon die er voor zorgt dat er voor

28 mei 2018 voor de drie gemeenten een beheerssituatie bestaat die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wij zoeken iemand die Academisch werk- en denkniveau heeft, bij voorkeur een afgeronde opleiding Nederlands Recht of een andere relevante academische opleiding. Beleid en kaders ontwikkelt en implementeert voor de drie organisaties. Ruime en actuele kennis heeft van de Privacywetgeving en dit kan uitdragen binnnen de drie organisaties. In staat is om maatwerk te leveren in de verschillende organisatieculturen. Kennis van de gemeentelijke organisatie en haar taken heeft. Strategisch denkt en kan omgaan met verschillende belangen in organisaties. Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Beschikt over adequate adviesvaardigheden.Initiatief neemt, je bent een netwerker en gericht op samenwerken.Integer, creatief is en overtuigingskracht heeft


Juridisch adviseur Vergunningen, Toezicht en handhaving (geen zzp mogelijkheid)

Reacties uiterlijk 24 sep as.

20171509-03

Zwolle wil een professionele, betrouwbare en ambitieuze overheid zijn, die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om haar doel te bereiken. De gemeente Zwolle is een innovatieve en creatieve organisatie die in ontwikkeling is. We willen meer en op verschillende manieren samenwerken met en voor de stad. Wij opereren hierbij vanuit het concept van Het Nieuwe Werken en De Nieuwe Ambtenaar.

Over de afdeling Fysieke Leefomgeving

De afdeling Fysieke Leefomgeving is, naast het beleidsveld Veiligheid, verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving van diverse wetten en gemeentelijke regelingen. De afdeling bestaat hiertoe uit verschillende teams. Voor het team Juridische Ondersteuning zoeken we tijdelijk versterking.

Functieomschrijving

De verantwoordelijkheden behorend bij deze functie zijn:

•      juridische advisering op de gebieden Wabo en WRO, als vraagbaak voor de collega’s en als adviseur voor het bestuur;

•      behandeling zienswijzen en juridische advisering over Wabovergunningen (bouw).

Kandidaatomschrijving

Je hebt een relevante opleiding gevolgd op HBO/Universitair niveau en bij voorkeur ervaring op het gebied van de Algemene wet Bestuursrecht, Wabo.

Je kunt zelfstandig werken, bent accuraat, creatief, stressbestendig en klantgericht.

Je beschikt over een flexibele houding, een gezonde dosis overtuigingskracht, een positief kritische houding en je bent bestuursgevoelig.

Je bent bovendien analytisch, oplossingsgericht, een teamplayer en kan snel schakelen.


Open sollicitatie of aanmelden voor ons interim netwerk

U kunt contact opnemen met recruiter Karlijn van der Schoot.  

Email: Karlijn@residentieprofs.nl

Tel: 06-15 18 03 32